Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ook tot de conclusie, dat de natuurlijke straffen als stelsel absoluut niet deugen, omdat zij de rechtvaardigheid in het aangezicht slaan.

„Is er dan in de natuurlijke straffen niets geen goeds? Wel iets. Zij leggen een nauw verband tusschen overtreding en straf en zullen dus het kind, als het op het punt staat een verkeerde daad te begaan, gemakkelijker in het bewustzijn komen dan andere straffen en het daardoor vóór de daad waarschuwen."

Al kunnen wij dus met S. niet meegaan, toch heeft hij ons geleerd dat het goed is in die gevallen, waarin de straf rechtvaardig en billijk is, haar ook toe te passen, mits het kind in gemoede verzekerd is, dat wij bij al onze handelingen steeds zijn bestwil beoogen.

Het vierde hoofdstuk van S's opvoedkunde „physical education" (lichamelijke opvoeding) is wel het belangrijkste van het geheele boek. Toch zal het niet noodig zijn, er hier in den breede over uit te wijden, omdat de denkbeelden, die S. verkondigt, thans vrij wel algemeengoed geworden zijn. De groote beteekenis van S. is wel hierin gelegen, dat hij in een tijd toen men al te veel geneigd was te groote beteekenis aan de geestelijke opvoeding te hechten, op het hooge gewicht der lichamelijke verzorging heeft gewezen. Trouwens: het bleek reeds uit S's zedenkundige beschouwingen; er was van hem niets anders te verwachten.

S. begint het hoofdstuk over de lichamelijke opvoeding alweer met een herhaling van zijn geliefkoosd thema, dat de mensch maar al te weinig het belang inziet van een goede opvoeding van zijn kroost. Hij gaat wel nauwkeurig na hoe hij den besten veestapel kan verkrijgen, maar hij onderzoekt niet welke middelen moeten worden aangewend om het mooiste en sterkste menschenras op te kweeken.

Dit zal S. trachten te onderzoeken. Eerst spreekt hij over de voeding. Bij de voéding moet zoowel gelet worden op de kwantiteit als op de kwaliteit. Wat de kwantiteit betreft oordeelt hij dat de eetlust een veilige leidsvrouw is. Een kind moet zooveel eten als hij trek heeft: onmatigheid bij kinderen is uitzondering.

Wat de kwaliteit aangaat hebben kinderen zoowel als volwassenen gemengd voedsel noodig. Een uitsluitend vegetarisch diëet

Sluiten