Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooter invloed te verkrijgen op het volk, dat hij tot Christus brengen wil, en hij zal zonder moeite weten te zeggen wat ik te hopen of te vreezen heb, en of ik zonder gevaar naar mijn eigen huis mag worden vervoerd. Breng hem dus zoo spoedig mogelijk bij mij en vraag ook aan mijne dochter hem te vergezellen."

,,Uwe dochter ?" herhaalde van den Honert verbaasd : ,,Op dit uur ?"

„Ja, en zij moet komen, of zij tegen den weg opziet of niet," hernam de gewonde op gejaagden toon : „Ik voel mij zoo ziek, dat het mij niet zou verwonderen, indien het met mij ten einde liep, en ik wil niet sterven zonder haar weergezien te hebben, zonder haar iets op het hart te hebben gedrukt, dat zij volstrekt moet weten. Ik heb daarmede reeds veel te lang gewacht."

„Gij hebt natuurlijk slechts te gebieden, mijnheer," sprak Willem, wien het vooruitzicht zulk een nachtelijken tocht aan Eleanor's zijde af te leggen verre van onaangenaam was.

De Engelschman scheen voldaan te zijn, want hij bewaarde verder het stilzwijgen, en ook Herman sprak geen woord. Eerst toen zij de hoeve bereikt hadden, weerde hij met een gebiedenden wenk Willem's hulp af en nam hij den gekwetste als een kind in zijne armen, om hem de woning zijner ouders binnen te dragen.

Sluiten