Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben. Gij kunt hier dus dag op dag vertoeven, zonder dat gij iemand onzer stoort, en het vertrekje hier vlak naast is wel niet groot of mooi, maar kan toch zeer goed tot slaapkamer voor Miss Norton ingericht worden. Wat de bediening betreft, zal het onzen Kaffers goed doen eens wat meer dan gewoonlijk uit te voeren."

„Gij zijt waarlijk onvergetelijk goed en hulpvaardig," verklaarde de dochter van den gekwetste : „en ik kan slechts hopen dat wij den een of anderen dag op onze beurt iets voor u en uwe familie zullen kunnen doen."

„Laatdaarvan geen sprake wezen," antwoordde Herman kortaf: „Zeg mij liever, mijnheer, of het den gekwetste kwaad zou doen, indien ik een paar van onze bedienden hierheen haalde, om de kamer hiernaast in orde te brengen."

„Neen; gij zult hun van zelf op het hart drukken zoo stil mogelijk te werk te gaan, en het is werkelijk noodzakelijk dat Miss Norton zoodra doenlijk uit zou kunnen rusten van dezen nachtelijken tocht en de daaraan verbonden aandoeningen."

„Zou het niet beter zijn dat ik bij mijn vader waken bleef?" klonk het dringend: „Bedenk dat mijnheer van den Honert gezegd heeft dat hij mij iets had toe te vertrouwen."

„Mijnheer Norton zal zoo spoedig niet uit

Sluiten