Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn doodsslaap ontwaken," zeide de Engelschman hoofdschuddend : »Mocht ik mij daaromtrent echter vergissen, dan beloof ik u dat ik u aanstonds roepen zal. Ik bid u, wees verstandig en verspil uwe krachten niet aanstonds.

,,Het eenige waartoe gij mij over kunt halen, klonk het na een oogenblik aarzelens : „is dat ik mij gekleed en al ter ruste leg ; dan ben ik onmiddellijk gereed op den minsten wenk toe

te snellen."

„En van den Honert ?" vroeg Herman: „Is zijn aanwezigheid hier nog noodig, dunkt u, mijnheer ?"

„Ik zou niet weten waartoe. Een der bedienden zal mij wel behulpzaam willen wezen in het putten van ijskoud water, en dat is al wat wij voor het oogenblik noodig hebben ; morgen kunnen wij tot andere middelen overgaan, voor dezen nacht dunkt rust, onder welken vorm dan ook, mij het beste. Ik zal hier blijven opzitten."

„En voor alle voorzichtigheid zal ik u gezelschap blijven houden," verklaarde de jonge man : „Ik zou van nacht toch geen oog meer dicht kunnen doen."

Hij verwijderde zich daarop haastig, ten einde de noodiye bevelen aan de Kaffers uit te deelen en daarna ook tot Willem te gaan. Nauwelijks echter had hij de deur der ziekenkamer achter

Sluiten