Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steen van het hart dat gij terug zijt; want ik verberg u niet dat elke minuut den toestand opnieuw kan verergeren."

„Nog slechts twee uren geduld en wij vertrekken," hernam het jonge meisje, hem de oorzaak van het uitstel mededeelende. ,,Ik zal al vast de kleederen van mijn vader bijeen pakken, opdat alles gereed zou zijn als wij eindelijk dit huis kunnen verlaten. De goedheid dezer brave lieden stapelt mij vurige kolen op het hoofd. Het is mij alsot wij een Judasrol tegenover hen vervullen, wij die gebruik maken van hunne gastvrijheid en intusschen deel uitmaken van het bond, dat hun hun land ontnemen wil."

Robert Ainstowe bewaarde het stilzwijgen; wat kon hij haar antwoorden, dat hare gewetensbezwaren in slaap zou hebben gesust ? Hijzelf erkende heel het pijnlijke der verhoudingen en wenschte slechts dat zij goed en wel in eigen woning aangekomen mochten zijn, want zijne grootste vrees bestond daarin, dat Philias Norton, wanneer men hem eenmaal opnam om hem vandaar te dragen, andermaal en heviger nog dan tevoren zijne noodlottige ijltaai uit zou braken ; en wat dan te doen, want de zendeling was niet sterk genoeg om zonder hulp den kranke naar de kar te brengen en het zou onmogelijk zijn den bijstand der huisgenooten

Sluiten