Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rustig hadden laten voortijlen, zoudt gij niet meer hebben getwijfeld aan wat ik u zeg; maar, ziedaar het ongeluk, als men een ridderlijk hart in zich omdraagt, wil men ook tot het laatst toe trouw blijven aan zijne begrippen van gastvrijheid. Ik heb dien ellendeling behandeld alsof hij de Deugd zelve ware geweest."

,,En gij moest u daarover verheugen, vader," sprak Elisabeth met een goedkeurend knikje : ,,Nu, tenminste, hebt gij uzelven geen enkel verwijt te doen. Maar zoudt gij waarlijk denken dat ook het jonge meisje van dat alles af zou weten ?"

,,Zeer zeker ; al bemoeit men zich op haar jaren ook nog zelden met politiek, zij zal op de hoogte zijn van het geheime wroeten en streven haars vaders, of wel hare houding zou daar straks niet zoo verward zijn geweest. Genoeg echter over die lieden, voor heden althans ; wij zijn eerder van hen ontslagen geraakt dan ik had durven hopen; en hoe minder ik verder van hen hoor, hoe liever het mij zal zijn."

Het leven op de hoeve scheen inderdaad wederom geheel en al hetzelfde van voorheen te worden. Men stond op denzelfden tijd op als vroeger, men ging even geregeld als te voren naar bed ; als de mannen van het ontbijt opstonden, behoefden zij elkander geen enkel woord toe te voegen om te weten welke taak

Sluiten