Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zij. In elk geval moet ik haar spreken. Wat u betreft, herinner u: geen woord over Djaguna. Van daag nog zullen wij de noodige maatregelen nemen om haar dood te wreken, maar voor het oogenblik is het beter dat alles geheim blijft; mijn vader alleen moet over de verdere behandeling der zaak beslissen."

Rita knikte, ten teeken dat zij zijn wil had verstaan; haar gelaat had weer de gewone onverschillige uitdrukking aangenomen, zonder dat de schranderste menschenkenner had weten te bepalen of zij zich Djaguna's noodlottig uiteinde aantrok of niet.

„Dood!" mompelde Herman tusschen de tanden, terwijl hij de ouderlijke woning binnentrad: ,,In de eenzaamheid vermoord, of liever gezegd afgemaakt; want er bleef haar toch nog slechts een schaduw van levenskracht over. Nooit is het opzet eens misdadigers duidelijker gebleken uit zijne daad. Van den Honert, vader of zoon, wat komt het er op aan wie van tweeën den genadeslag toebracht? Beiden zijn even schuldig, hebben met gelijken hartstocht het verdwijnen van het arme meisje gewild. Haar verdwijnen" herhaalde hij peinzend: ,,ja, dat is het wat zij gewenscht moeten hebben, vuriger zelfs nog dan haar dood, en het ware niet moeielijk geweest, ergens vlak bij de plaats der misdaad, een graf te delven en hun slacht-

Sluiten