Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb ik nooit geweten wat het zegt in waarheid te beminnen; nauwelijks echter had ik u gezien of ik wist dat gij vroeg of laat de macht zoudt bezitten mijn leven te maken tot een hemel of een hel ; want in een droom had ik u aanschouwd, geheel en al zooals gij zijt, zonder u nog te kennen en slechts één ding vragend: mij te voegen bij u. Daareven kwam het mij voor — misschien vergis ik mij slechts — dat gij zinspeelt op eene andere teederheid ; zoo dat is, wilt gij mij dan den naam niet toevertrouwen van den man, die u dierbaar is ?"

„Waarom ?" vroeg zij, hem doordringend aanziende.

,,Opdat ik zelf alle hoop zou laten varen."

Eleanor stiet een korten lach uit.

„Daartoe behoeft gij mijn antwoord niet. Zijn wij dan niet door alles gescheiden ?"

„Niet zoo gij mij liefhebt," verzekerde hij met kracht."

„Gij vergeet uw eigen woorden, mijnheer. Hebt gijzelt mij niet gezegd dat uw vader nooit zou toestemmen in een huwelijk met iemand, wier familie andere staatkundige beginselen was toegedaan ? En hoe zoudt gij dan willen dat eene Engclsche genade in zijne oogen vond?"

„Ik sprak alleen van eene alledaagsche genegenheid, zonder leven of kracht ; maar sedert leerde ik erkennen wat liefde is; welk

Sluiten