Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven," mompelde zijn bezoeker; „maar gesteld eens dat het tegenovergestelde plaats heeft, en zij hoe langer hoe meer aan haar man gaat hechten."

„Daarvoor bestaat geen vrees. Alvorens mijn toestemming te geven, heb ik wel degelijk onderzocht in hoeverre ik die liefde had te vreezen; het is maar een stroo-vuurtje, zooals de fran. schen dat zouden noemen, eene opwelling van het oogenblik, waarschijnlijk alleen in het leven geroepen door het feit dat het kind zich hier verveelde. De arme jongen, die nu zoo trotsch is op de gehechtheid zijner Engelsche vrouw, zal spoedig moeten erkennen dat het vrij wat wijzer ware geweest wat minder eerzuchtig te zijn, en een eenvoudige Boeren-deerne zijne woning binnen geleid te hebben."

„Goed ! Ik zal afwachten of de toekomst u gelijk geeft, alvorens verder een vonnis over uw handelwijze uit te spreken," hernam Sir Cecil op uiterst welwillenden toon: „En Robert Ainstowe ?"

„Hij is de binnenlanden ingegaan," klonk het verslagen.

„Ondanks mijn uitdrukkelijk verbod !"

„Het is jammer, Sir Cecil, dat gij hem persoonlijk niet geboden hebt hier te blijven. Ik alleen ontving den last hem tot eiken prijs bij mij te houden; maar een volwassen man, die

Sluiten