Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne ouders betoonden zich de goedheid zelve; zij had haar eigen paarden; Herman had haar een heel stuk grond afgestaan, om het naar welgevallen door zijne arbeiders in een soort park te laten herscheppen ; hij was bereid hare minste

grillen op te volgen Wat wilde zij dan nog

meer ? Het zou schande wezen grooter eischen te stellen, nadat zij vrijwillig dat bestaan had gekozen boven hetgeen het ouderlijk huis haar aanbood ; en toch vervulde haar plotseling de angst dat zijn menschenkenners-blik maar al te juist in haar binnenste had gelezen en die pijn zelve maakte haar des te scherper jegens haar kwelduivel.

„Met welk recht zegt gij mij dit alles ?" riep zij uit, het hoofd achterover in den nek werpend.

,,Ik zou u kunnen antwoorden dat gij zelf op eene nadere verklaring aangedrongen hebt; maar ik wensch edelmoedig te zijn en te erkennen, dat ik het mijn plicht achtte u de waarheid niet te verzwijgen. Al zijn de vrouw en ik meestal vijanden, het zou dwaasheid zijn blind te willen blijven voor den invloed, dien enkelen harer kunnen uitoefenen, en gij, vooral, mevrouw, kunt onze partij onwaardeerbare diensten bewijzen . . .

„Ik ? Gij vergeet dat ik opgehouden heb eene Engelsche te zijn."

„Ja, tot den dag waarop gij tot het volle

Sluiten