Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wilt gij ze dan soms het land uit verdrijven ?" vroeg Eleanor geraakt.

„Dat niet; gij verstaat mij verkeerd. Laat degenen die er zijn ook blijven, als ze willen ; maar wij Boeren behooren te waken tegen het gevaar dat een al te groot gedeelte van ons land in handen van uitlanders over zou gaan. Het wordt waarlijk angstwekkend na te gaan hoezeer het aantal vreemdelingen in deze streken jaar op jaar toeneemt."

,,Is het wel zoo heel erg, waar zij toch hun geld en kennis uit Europa meebrengen ?" sprak de jonge vrouw ietwat hooghartig; want ofschoon zij hem in het diepst haars harten geen ongelijk kon geven, ergerde het haar dat hij zich openlijk tegen hare landgenooten durfde verklaren.

„Hm ! De kapitalen, die zij meebrengen zijn, op enkele uitzonderingen na, niet groot. Zij komen hier inderdaad met geen ander doel dan zich te verrijken en ons onder buitenlandsche heerschappij te brengen. Alles wijst steeds duidelijker op dit streven. Engeland verlangt heer en meester te zijn in dit land en zendt zijne mannen uit om onbemerkt beslag te leggen op elke beschikbare plek gronds. Zoo deed het ook in Ierland en de gevolgen bleven niet uit. De Engelsche landheer dwong stelselmatig, op hooger bevel, zijne Iersche pachters zijne be-

Sluiten