Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Moet of wel heel diep geweest zijn, en dan laat zij zich door geen goud vergoeden, of wel men was blij van zulk een ellendeling ontslagen te zijn, en dan wordt schadeloosstelling eene spotternij. Ik ben echter de eerste om te erkennen dat onschuldigen steeds zoo min mogelijk behooren te lijden onder de misdrijven van een ander, en volgens mij, ware het niet meer dan billijk geweest indien men eene som gevorderd had, waarvan de renten juist de bezoldiging van Stokes als zendeling bedroegen. Dat hij er meer bij verdiende door zijne schandelijke geheime broodwinning, daarmede had Engeland officieel niets te maken, immers de regeering bleef hij hoog en laag ontkennen dat hij ooit haar agent was geweest, en het kon dientengevolge niet vergen dat België den achtergebleven betrekkingen vergoeding schenken zou voor de sommen welke zijne duistere handelingen hen nog zouden hebben opgeleverd. Neen, van begin tot eind was Groot Britannië's houding, zooals altijd, in deze zaak een hemeltergend onrecht ; maar de straf daarvoor zal niet uitblijven."

Eleanor gevoelde zich zonderling te moede. Zij moest bij zichzelf erkennen dat de oude Boer gelijk had, dat er geen woord ter rechtvaardiging van dergelijke daden viel aan te voeren, en toch kwam heel haar gemoed in

Sluiten