Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gij neemt de mogelijkheid eener scheiding tusschen ons al heel gemakkelijk aan," kon zij niet nalaten op bitteren toon te zeggen, want het kwetste hare ijdelheid, dat hij ooit in iets dergelijks zou kunnen berusten.

,,God weet wat het denkbeeld alleen mij reeds kost," verzekerde hij op veel zachteren toon : ,,Maar indien ik u ongelukkig aan mijne zijde moest weten, zou alles mij liever zijn dan dat."

„Er is geen sprake daarvan," gaf zij, tevreden gesteld, ten antwoord : „Bij ons aan huis blijft mij slechts weinig te wenschen over, Herman, en misschien hebt gij gelijk, zie ik hier alles te somber in. Morgen wil ik opnieuw beproeven of uwe vrienden en ik elkander niet beter kunnen verstaan."

En zij stak hem met zulk eene onweerstaanbare bevalligheid de beide handen toe, dat hij, niet anders meenende, of hijzelf had haar in zijne overdreven vrees ooit hare liefde te zullen verliezen, onrecht aangedaan, haar aan het hart klemde en beloofde haar te zullen helpen, door hun verblijf zooveel doenlijk te bekorten.

Den volgenden dag was er inderdaad reeds eene merkbare verbetering in Eleanor's omgang met de overige gasten gekomen ; maar zijzelve alleen wist te zeggen hoeveel hare vriendelijkheid jegens hun haar gekost had, en

Sluiten