Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het waren voornamelijk de nieuwaangekomen zendelingen, die ons huis bezochten."

Andermaal barstte de jongeling in hartelijk lachen uit.

„Hebt gij dan geen oogen gehad om te zien ?" vroeg hij met ongekunstelde verbazing : „dat gij den waren toestand niet leerdet kennen, gedurende den tijd dien gij hier doorbracht ?

Op slechts enkele uitzonderingen na, zijn de Engelsche Zendelingen, die naar nog te veroveren landen komen, evenmin godsmannen als ik ; maar eenvoudig goed bezoldigde dienaren van het gouvernement, door de regeering belast met het baanbreken voor de overtuiging dat de inboorlingen eerst gelukkig zouden zijn, den dag waarop zij te staan kwamen onder Britsch bestuur."

„Maar waarom verbergen zij hunne ware bedoelingen dan achter den Bijbel?'' vroeg Eleanor, wier voorhoofd zich rimpelde.

„Dat is toch gemakkelijk genoeg te doorzien, kindlief. Indien hier in den omtrek vreemdelingen kwamen, zonder beroep, zonder verlangen zich hier neer te zetten als planters of iets dergelijks, dan zou men zich immers wantrouwend afvragen ivat zij wilden, als men hen dag op dag tot de zwarte bevolking zag gaan en lange gesprekken met hen houden. Men moet wel heel vroom zijn, om liefde te kunnen ge-

Sluiten