Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat wij allen, zooals wij hier bijeen vertoeven, maar weinig waard zijn ? Wij behoeven in geen bijzonderheden van persoonlijken aard te treden ; maar wij zijn allen wereldlingen, die ons slechts bekommeren om eigen genoegens, eigen rijkdom, eigen wenschen. Gij kent mij pas sedert gisteren, en reeds hebt gij middel gevonden mij op onvriendelijke wijze over uwe vrouw te spreken. Zijzelve zou mij alleronwelvoegelijkst vinden, als ik mijn knie verstuikt had en ik durfde de daardoor veroorzaakte smart anders dat als ,,pijn op de borst" betitelen ; maar zij zingt hier liedjes van zulk eene gewaagde dubbele beteekenis, dat men ze niet vermeteler hooren kan op een café-concert ; in een aangrenzend vertrek zitten mijn vader en Sir Cecil, naar alle waarschijnlijkheid, de zekerste middelen te beramen om heel een volk te berooven van zijn geboortegrond, terwijl mijne broeders slechts plannen vormen om zich zoo haastig mogelijk, ten koste van dit land, te verrijken en het verworven geld aan losbandige vermaken in Europa te gaan verkwisten . .

,,Gij zijt zeer wreed voor ons allen," prevelde Cunningham.

,,lk ben het evenzeer ten opzichte van mijzelve : ,,Van het oogenblik af dat het bericht omtrent de ongesteldheid mijns vaders slechts een voorwendsel bleek om mij hierheen te lok-

Sluiten