Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ik, eigenlijk gezegd, blij was mijzelf wijs te maken dat eene uitnoodiging om naar onze hoeve te komen even goed zou zijn ; van het oogenblik echter dat gij er anders over denkt, vader, begin ik te vreezen mijn lieve Eleanor door mijne schijnbare onvriendelijkheid te hebben gekrenkt en wil ik dit onmiddellijk herstellen."

„Door er heen te rijden, niet waar ?"

„Ja, ik ga nog heden."

„Doe dat, Herman," zeide de grijsaard, met liefderijk gebaar de hand op zijn schouder leggende, en hij voegde er op zachten toon bij : ,,en breng Eleanor mede terug. Wie een schat van groote waarde bezit, moet dien schat niet licht uit zijn handen geven, dat is altijd gevaarlijk spel."

Ten prooi aan de hevigste gemoedsbeweging, wenschte de jonge Boer hem goeden dag, hem opdragende ook zijne moeder voor hem te groeten en spoedde hij zich daarop voort in de richting van zijn eigen huis.

„Dat moet het zijn wat haar boos gemaakt heeft/' mompelde hij bij zichzelven : „Arm kind ! zij kon ook onmogelijk weten hoe weinig ik van al die wereldsche vormen versta, en zij zal uit mijn wegblijven hebben afgeleid dat hare broeders door mij als vreemden beschouwd werden, dat ik niet eens zooveel als een

Sluiten