Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O ! maak geen gebaar van verwondering ! Ik had het aanstonds moeten verstaan, toen gij hier, in plaats van een ziekbed/vroolijke gasten en feesten vondt, die het u van dag tot dag afkeeriger zoude maken van het eenvoudige leven, dat alles is wat ik u aanbieden kan. Nu ik — misschien te laat — dit feit heb ingezien, zou ik niet alleen eene dwaasheid begaan, maar zelfs tegen u zondigen, indien ik u ook slechts een dag langer liet blijven op eene plek, waar al wat goed en edel in u is wordt vermoord. En er leefde zóó veel dat goed, neen dat verheven was zelfs, in u. O ! Eleanor," en hier brak zijne stem en strekte hij smeekend de handen naar haar uit: „Heb medelijden met uzelve, laat al dat nobele in u niet ten gronde gaan. En dan onze liefde ! Wat stond zij niet hoog, van uwe zijde vooral ! Zij had gezegevierd over alle aardsche hinderpalen ; gij hadt u, ter wille van haar, hooger geplaatst dan spotternij of vooroordeelen; gij, aan weelde gewoon, kwaamt vrijwillig tot mijne armelijke tente ; de ooren nog vervuld van het gejoel der groote steden, naamt gij zonder aarzelen vrede met mijne eenzaamheid. De dochter van den rijken Philias Norton verdwenen, om zoo goed als niemand te worden aan de zijde van een Boer. Gij, met uw fier gemoed, gij werdt ootmoedig en vol vertrouwen gingen wij de toe-

Sluiten