Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtigen blos, hare oogen flikkerden en zij wierp het hoofd achterover in den hals.

,,Ik zal onderzoeken of hetgeen gij mij verteld hebt waarheid bevat ; maar nu reeds heb ik het recht u te vragen waarom gij mij dit mede hebt gedeeld. Ik kan toch onmogelijk veronderstellen dat een man, wien zulk eene reuzentaak op de schouderen rust als Cecil Rhodestan, doelloos zijn tijd zou verbeuzelen met het overbrengen van bakerpraatjes."

„Neen, gij hebt gelijk, daartoe ontbreken mij lust en gelegenheid," gaf de man aan hare zijde op ernstigen toon ten antwoord : ,,en ik had wel degelijk een doel voor oogen met dit alles. Ik wilde u vragen, aan u de hooghaitige dochter van Anglo-Saksischen stam, of gij eindelijk en ten laatste inziet eene dwaasheid begaan te hebben met uwe hand te leggen in die van een man, die vóór u eene negerin beminde, en daarna, enkel en alleen om uw jawoord te verkrijgen, eigen schuld poogde te laden op zijn medeminnaar ?"

De jonge vrouw tuurde sprakeloos voor zich uit; werktuigelijk dompelde zij de hand in den stroom en klemde haar daarop tegen het brandende voorhoofd.

„Hebt gij ten slotte door dat gezin der IVloorbreggen's de Boeren leeren kennen in al hunne bedriegelijke schijnheiligheid. Vader, moeder en

Sluiten