Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat zou ik denken !" riep de oude Boer met een luiden schaterlach, die zoo hol en vreugdeloos klonk, dat hij pijn deed om aan te hooren : „Nauwelijks was het besluit ons ultimatum in zee te zenden hem ter ooren gekomen, of hij bracht heel den dag van gisteren door met het bijeenrapen van zijn geld en kostbaarheden, en vertrok daarmede in den loop van den nacht, vergezeld van eene heele lijfwacht van Kaffers, die zoo noodig zijn kostbaar leven verdedigen moesten."

,,En .... zijne dochter ?"

,,Omtrent haar wist men mij niets te vertellen. Ik heb er trouwens ook niet naar gevraagd, klonk het kortat : ,,Zij zal wel met den oude mee zijn getrokken naar hun boezemvriend Cecil Rhodestan. Philias Norton heeft zich ten minste tot hem begeven."

>,Tot straks dan. Ik zal spoed maken met de regeling mijner zaken."

„Zou die wond nog altijd in hem voortbloeden ?" prevelde Elisabeth, terwijl zij met vochtigen blik aan het venster trad om den jongen man na te blikken : „In het laatste jaar scheen hij zoo rustig, zoo ijverig in zijn werk, dat ik mij bij oogenblikken begon wijs te maken dat hij vergeten zou ; maar toen hij daareven naar haar vroeg, zag ik in zijne oogen, weer dezelfde uitdrukking van troosteloosheid die ons

Sluiten