Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. En dit alles is geschied, opdat vervuld zoude worden 't neen van den Heer gesproken is door den profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, 'en <jij zult zijnen naam heeten Emmanuel, 'twelk is, overgezet zijnde: God mei ons.

\ III. Jozef dan opgewekt zijnde van den slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijne vrouw tot zich genomen, en lekende haar niet, totdat zij dezen haren eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijnen naam Jezus.

HOOFDSTUK II.

I. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Jiidrn, in de dagen van den koning Herodes, zie, eenige Wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen,

Sluiten