Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen hart, dat zwak, lichtzinnig, ledig, onvruchtbaar en beweegbaar is door iederen wind, maar een hart als van koren, rein, vol degelijke deugden, standvastig in het goede, vruchtbaar in goede werken, en geschikt om een brood Gods te worden, na gebroken en fijn gemalen te zijn in den molen van het kruis van Christus, gekneed met het water der beproeving en gebakken door het vuur der liefde.

XTII. Jezus doet ons en onze zonden aan als een kleed, om ons wederkeerig te bekleeden met hem en zijne gerechtigheid in den doop.— Hij neemt de uitwendige teekenen, de uitwerkselen, de straf en het geneesmiddel der zonden in zich op, om die door de gemeenschap aan zijne goddelijke natuur te louteren. — Als Jezus, die de onschuld zelve is, onzenthalve zich wel getroosten wil de beschaamheid des aangezichts over de zonde te dragen door voor een zondaar door te gaan, zich te onderwerpen aan eene openlijke boetedoening en zich door deze overneming tot al de plichten van eenen waren boeteling te verplichten, hoe schaamrood behooren wij dan niet te worden over onzen hoogmoed, onze ongerechtigheid en onze onboetvaardigheid !

XIV. Welk een heilige en beminnelijke tweestrijd is het, die, gelijk deze hier, van den eenen en van den anderen kant niet dan in ootmoed zijnen oorsprong heeft! De besluiten Gods zijn onbegrijpelijk zelfs voor Gods lieiligeu. — Er is niemand, die er geen behoefte aan heeft dat Jezus hem reinigt: gaan wij dus ieder oogenblik met vertrouwen tot hem, omdat wij ieder oogenblik zijne genade noodig hebben. — Gewichtige les, die God ons al terstond door zijnen apostel laat inscherpen: wij allen hebben den Heiland en zijne genade onmisbaar noodig, al waren wij ook zoo rein en zoo boetvaardig als Johannes de Dooper zelf.

XV. Hoe zou het anders mogelijk zijn, dan dat de nederigheid van Jezus over de nederigheid van Johannes de overwinning behaalde! De nederigheid in Jezus is standvastig en volhardend,

Sluiten