Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI. Men moet aan alle bloot mensihelijke verwachtingen en aan alle bloot natuurlijke genegenheden (waarvan de netten en de vader van die apostelen het zinnebeeld zijn) vaarwel zeggen, om in een apostolischen geest de bediening des evangelies te aanvaarden. Maar wat, o Heere Jezus, vindt men ook in n niet weder, als men alles om u verlaat? — Hij, die hier de broeders door de roeping tot hetzelfde evangelie-ambt vereenigt, scheidt tegelijk de kinderen van hunnen vader, ten einde hen te leeren Gode te gehoorzamen ten koste van alle dingen, en de genade om hem te dienen in alle nederigheid en armoede te stellen boven al de zoet- en liefelijkheden van het vaderlijk huis.

XXII. Ziehier in het voorbeeld van Jezus het toonbeeld van den waren evangeliedienaar:

Hij moet heengaan naar alle zijden, ten einde zondaren op te zoeken, wie hij den weg des hemels leeren kan.

Hij moet de waarheid van het Evangelie des koninkrijks prediken, niet in een slaafschen geest, maar in een geest van vrijheid, even waardig den koning, dien hij dient, als het koninkrijk, dat bij aankondigt.

Hij moet zijn eigen goeden naam en het vertrouwen, dat anderen in hem stellen, niet doen strekken tot zijn eigen voordeel, maar dienstbaar maken aan het heil der zielen en aan de uitbreiding van Gods koninkrijk.

Hij moet geen woord zeggen, dat niet ter zaligheid dienstig is.

Hij moet met de prediking de uitoefening van werken der liefde en de betooning van tijdelijke hulp vereenigen, zooveel hij dit, maar eenigszins kan.

Hij moet zich in aanraking stellen met allen, die eenige begeerte tot het volgen van de roepstem ter bekeering betoonen en dat zonder in aanmerking te nemen, hoe groote zondaars ze zijn en tot welken stand naar de wereld zij behooren.

Hij moet trachten de zondaars te doeu inzien, dat alle ziekten en verdere tijdelijke rampen gevolgen der zonde zijn, dat hetzij God er hen van geneest of er hen in laat blijven, dit. alleen

Sluiten