Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde en des gedulds. — De zachtmoedigheid is bereid om zich van alles in deze wereld te laten berooven, maar daarentegen, met welke schatten en met welke erfenis verrijkt zij ons niet op de aarde, die de zetel van het ware leven zijn zal! — Meester van het gebied van zgn eigen hart te zijn door de oefening des gedulds, dat is het begin van het volmaakte rijk der liefde en de vrucht der Christelijke zachtmoedigheid. Leer ons dit, o Heer, gij, die er zoowel de leeraar, als het levend voorbeeld van zijt!

VI. De vierde les van Jezus toont ons, dat het jagen naar de volmaaktheid en de gerechtigheid, de haat van de zonde en van de ongerechtigheden der wereld, en het verlangen naar gemeenschap met de opperste en eeuwige Rechtvaardigheid de eenige honger en de eenige dorst van ons hart moeten zijn. — Geen honger is heilzaam, dan die naar hetgeen onze ziel voeden en verzadigen kan, naar God. De honger naar alles daarbuiten is óf een krankte van het lichaam, óf een waanzin van den geest. Geef, o mijn God, dat ik geen honger hebbe dan naar u, daar gij mij alleen hier beneden op aarde voeden, gij mij alleen in den hemel verzadigen kunt!

VII. De vijfde les van Jezus leert ons het medelijden met de ellenden van anderen, bestaande in de ondersteuning, die men hun verleent met zijn goederen, met zijn raadgevingen, met zijn zorgen en met zijn gebeden, beiden voor hun lichaam en voor hunne ziel. — Barmhartigheid wordt niet gekocht, dan alleen tot den prijs van de barmhartigheid zelve, en die prijs is dan nog weêr een gave van de barmhartigheid Gods. — Men meent, dat men gereed is een groote barmhartigheid te oefénen, als men in zich de bereidheid voelt om groote beleedigingen te vergeven; ofschoon men daartoe misschien alleen zoo bereid is, omdat de gelegenheid ertoe nog verre verwijderd is, of omdat men er eer meê zou kunnen inleggen zoo men het doet, of omdat er gevaar aan verbonden is zoo men het niet deed. Maar wat betreft die kleine proeven van barmhartigheid, waartoe men ieder oogenblik zich de gelegenheid

Sluiten