Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet haar ook navolgen in de onlosmakelijkheid van zijnen band. Een echtgenoot moet aan zijne wederhelft gehecht zijn, gelijk Jezus het is aan zijne Gemeente.

XXVIII. Dit gebod Gods tegen den meineed wordt niet alleen door dit euvel, maar ook nog op velerlei andere wijzen overtreden. Zijn hoofdbedoeling is de heiliging van den naam Gods. Deze naam wordt ook ontheiligd door godslasteringen, door goddelooze spotternijen, door lichtziunige eeden, die gedurig als een sleur of ook ter bezegeling van booze dingen gebruikt worden, door brooddronken, noodelooze en met den godsdienst strijdige geloften en wat dies meer zij. — Het is een oud misbruik, de wet Gods lichtvaardig te verzwakken, het juk der wet lichter te maken, zonder daartoe de macht ontvangen te hebben, en den weg naar den hemel te verwijden door allerlei eigenwillige en eigendunkelijke uitleggingen. Men toont weinig begrip te hebben van de heiligheid van Gods naam, als men gelooft, dat het alleen de meineed zijn zou, waardoor men, met het oog op dit gebod, dien onteert.

XXIX. Iedere eed is verboden, die niet volstrekt noodzakelijk is. Maar wie is er onder de wereldsche menschen en onder de kooplieden, die deze wet gehoorzaamt? Wie uit eigen beweging zweert zonder den geest der onderscheiding, zonder oordeel en uit louter gewoonte, is in voortdurend gevaar om een meineed te begaan. — Als wij in strijd met het gebod Gods eene gelofte doen, en daarbij onze oprechtheid, of ook wel God, of iets dat Godes is tot waarborg stellen, dan beschikken wij over iets, dat het onze niet is, zonder machtiging van den eigenaar. — Wij leeren hier tevens in 't voorbijgaan, hoe God op alles het zegel zijner heerlijkheid drukt: hij openbaart die in den hemel als zijn troon, prent de afdrukselen van zijn goddelijke volmaaktheden op alles wat op aarde is als zijn voetbank, geeft het rijk van zijne heiligheid en genade te aanschouwen in den tempel, als in zijne woonplaats en paleis. — Laat het een onzer eerste zorgen zijn, God in al zijne schepselen te zoeken en te eeren.

Sluiten