Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld te ontvluchten, stelt er ongetwijfeld wel weinig prijs op door God aangezien en beloond te worden. — Er is een tijd om zich aan de menschen te vertoonen, ten gevolge van onze roeping om hen te stichten; maar er is ook een tijd om zich voor hen te verbergen, uit vreeze van, door den omgang met hen, ons zeiven groot nadeel te doen. — Vreezen wij er niet voor, dat ons hart ooit voor God verborgen zou zijn; maar vreezen wij wel, dat hij dat hart vervuld zie van verlangen naar de eere, die van de menschen komt, en weinig vervuld van verlangen naar en waardeering van de eere, die hij alleen geven kan.

XXI. Welk een verblinding om zich een scliat te maken van hetgeen vergaan moet! — Men verlaagt een hart, dat voor God en de eeuwigheid geschapen is, door het te hechten aan goederen, die verrotten, en zich alzoo tot mededingers der wormen te maken.

XXII. Men vindt weinig behagen in de verachtelijke goederen der wereld, als men dikwijls de degelijkheid en de onvergankelijkheid der hemelsche goederen beschouwt. — Het eeuige middel om de vergankelijke goederen onvergankelijk te maken, en ons prachtig huisraad voor de wormen, onze edele metalen voor den roest, onze edele gesteenten voor de dieven te bewaren, het is door ze naar den hemel te doen overgaan in den vorm van aalmoezen. Dit is een soort van wisselhandel, die alleen door onze schuld mislukken kan.

XXIII. Gelukkig hij, die geen hart heeft dan voor God, en die alleen God in het hart heeft.—Kwalijk plaatst men zijn hart, als men het hecht of aan den wierookdamp der eere, of aau het stof der rijkdommen, of aan het slijk der vermaken! Dat dus ons hart alleen ruste in u, o mijn God, vermits het alleen voor u gemaakt is en gij alleen het waardig zijt!

XXIV. Een eenvoudig oog, dit wijst op de zuiverheid onzer bedoeling en op de eenheid van het door ons beoogde doel. Het oog is niet eenvoudig, noch rein, als het de dingen dubbel ziet; ons hart is

Sluiten