Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet gif ') van de grondbeginselen der wereld in te geven, door in hun hart de slang der eerzucht te verwekken, hetzij door een kwaad voorbeeld, hetzij op eenige andere wijze? — Gij alleen zijt Vader, o God, en gij schenkt nwen kinderen niets dan vaderlijke gaven. Laat mij ook altijd kind zijn in mijn gebed, zoodat ik u niets vrage, dan hetgeen uwer vaderlijke liefde waardig is.

XI. De goede gaven worden altijd gegeven aan kinderen, die ze goed vragen. — Welke andere gaven, dan die des hemels, moet een christen den hemelsehen Vader vragen, hij, die geen christen geworden is, dan om een burger des hemels te zijn ? —Zulke goede gaven kwalijk te vragen, dat is ze in den grond niet te vragen, maar zich integendeel harer onwaardig te maken. Zij worden alleen geschonken aan heu, die ze vragen, en men vraagt ze alleen voor zooveel men ze waardeert en begeert. Toon mij, o mijn God, dat gij Vader zijt, en doe ons hoogschatten, begeeren en vragen, wat gij ons geven wilt!

XII. De Heilige Schrift behelst niet anders dan liefde, die er het wezen en het einddoel van is. Hoe zeldzaam is deze geest van billijkheid, en welk een moeite kost het zelfs aan rechtschapen menschen om dien regel zorgvuldig te volgen ! De eigenliefde voelt zich binnen die grenzen al te zeer in het nauw; zij vindt altijd redenen van voorkeur en onderscheiding. Uwe liefde alleen, o Iieere Jezus, kan ons deze wet der liefde doen onderhouden.

XIII. Ongelukkig zij, die op dit punt zichzelven bedriegen of zich bedriegen laten. — Er zijn vier zaken, die bewijzen, dat men op den weg des hemels is. De eerste, dat men het Evangelie liefheeft, dat de natuur bedwingt, haar tot het noodzakelijke beperkt, haar zelfs verplicht zich daaraan niet te hechten, en haar losmaakt van alles wat haar streelt of bederft. De tweede, wanneer

') Er is hier in liet oorspronkelijke een woordspeling, die in onze taal moet verloren gaan, ontstaande uit het bijna gelijkluidende van poisson, visch, en po is 011, vergif.

Sluiten