Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII. De Heilige Geest woont in het hart, iu den geest en op de tong van hen, die voor Jezus hebben te getuigen en die hem toebehooren. — Geenerlei overrompeling kan ons in verwarring brengen, geen gebrek van talent of van wetenschap kan de zaak Gods benadeelen, als ons hart er toe bereid is om haar met alle kracht voor te staan. — Deze belofte dient om bij voorkomende gelegenheden ons tegen beangstheid en wantrouwen te wapenen, maar zonder daarom ons vrij te stellen van den eisch, om ons door de studie der Heilige Schrift en van hare tolken en door het gebed met alle zorg voor te bereiden. Een zoo stellige belofte zou ons veel meer hare machtige werking doen ervaren, als de ontrouw aan onze zijde daartegen geen hinderpaal was.

XVIII. De Heilige Geest bezielt de getuigen van Jezus en doet hen spreken. Het Hoofd spreekt in zijne leden door zijnen Geest. — Het is de taak van den Geest Gods om voor God te spreken. — Het is de Geest des Vaders, die spreekt, omdat hij het is, die krachtig werkt in het hart van Gods kinderen, die hun in den mond legt wat zij te zeggen hebben, en hen toerust met de bekwaamheid om het uit te spreken. Wil gij het zijn, o Heilige Geest, die bij alle gelegenheden in mij spreekt, omdat ik bij alle gelegenheden alleen spreken moet als een christen, alleen spreken voor de eere Gods, en dit alles alleen door uwe werking !

XIX. Worden de godvruchtigen tijdelijk het slachtoffer der boozen, er is geen reden om sich te ergeren, vermits Jezus ook wel der boozen slachtoffer geweest is. — Men durft meermalen het evangelie van hardheid beschuldigen, omdat het soms de verloochening van bloot menschelijke en natuurlijke gevoelens eischt, terwijl het. nochtans niets vordert, dat haalt bij de folteringen, die de goddeloozen hier door ingeving des duivels den vromen aandoen. — Menigmalen is het door middel van laster, weikeu men met een vernis van vroomheid weet te kleuren en te vermommen, dat men tot op zekere hoogte dezelfde wreedheid begaat; door middel van dien

Sluiten