Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken. En dat is de maatstaf, waaraan men hem meten moet. — Het is een van de geheimen der kunst om zielen te besturen, dat men de teergevoeligheid der zwakken ontzie en hen leere, terwijl men den schijn aanneemt anderen te leeren. — Johannes wijst naar de voorspellingen heen; Jezus geeft ons in hem zeiven de vervulling er van te aanschouwen.

V. Geef, o mijn God! dat de verblinde zondaars uwe waarheid en den weg des heils mogen leeren kennen; dat zij daarin wandelen met een vasten, gelijkmatigen en volhardenden gang; dat het bederf van hun hart genezen worde ; dat zij met vreugd en vrucht uw Woord hooren ; dat zij als opgewekten uit de dooden het nieuwe leven, dat Jezus geeft, mogen leven, en dat ook de armsten en ellendigsten het Evangelie mogen ontvangen, liefhebben en volgen! — Het Evangelie eischt een hart, dat arm, ledig van zichzelven en overtuigd is van zijne behoeftigheid, van zijn onwaardigheid, van zijn onmacht, van zijn ellende. Geef, o Jezus, dat mijn hart ook zoo arm en hongerig naar uwe waarheid zij, dat het zijne armoede en nooddruft kenne, teneinde verrijkt en verzadigd te worden met de heilige waarheden van uw Evangelie en te weten, dat daarin en daarin alleen de ware schatten des heils te vinden zijn !

VI. Wie het Woord Gods kent en leest en het niet in beoefening brengt, hem wordt het een oorzaak van val en ergernis. — Gelijk de Heer de levenswijze en de levensregelen der wereld veroordeeld heeft door de zijne, zoo veroordeelt de wereld omgekeerd de levenswijze en de levensregelen des Heeren door de hare, die zij daarboven kiest, en dit is een blijk, dat zij zich daaraan ergert. — Zijn wij nog niet sterk genoeg om de wegen, die het Evangelie ons wijst, te bewandelen, laat ze ons voor het minst in eere houden, zonder er ons afkeerig van te toonen. — Men ergert zich aan Jezus, als men hem niet volgt; maar hoeveel meer doet men het, als men anderen van de vroomheid en het streven naar de volmaaktheid afhoudt, door het Evangelie te ontzenuwen door middel van een slappe beoefeningsleer. Men berispt en veroordeelt het Evangelie, als men het verbeteren wil.

Sluiten