Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij Johanues ook in zijne profetische levenswijze navolgt, namelijk door zich in de eenzaamheid terng te trekken, door zich vrjjwilhg te verloochenen, door zijne trouw te evenaren in de prediking en in zijn bereidwilligheid om des noods voor de waarheid te

sterven.

X. Een vierde voorrecht, dat Jezus in Johannes prijst, is dit, dat hij geroepen wordt een voorlooper van Gods Zoon te zijn. Zijn roeping steunt op het gezag der Heilige Schrift, niet op dat van wonderen, die hier niet noodig zjjn, omdat er in die roeping niets buitengewoons ligt. — Men zou een engel moeten zijn in reinheid, in kennis, in ijver en werkzaamheid, om voor Jezus den weg inde zielen zoo te bereiden, als herders en leeraars eigenlijk geroepen zijn te doen.

XI. Een vijfde loffelijke eigenschap van den heiligen voorlooper des Heeren is zijn uitnemendheid boven de andere profeten, zoowel door het licht zijner meerdere kennis, als door de heiligheid van zijn leven. Het is echter vooral door de heiligheid van ons leven, en niet door onze kennis, dat wij groot zijn voor God. — Het middel om in den hemel zich boven allen te verheffen is op aarde zich beneden allen te vernederen. — De grootste buiten eenige vergelij king onder u, wie is het? Hij, die zich tot den kleinste van allen ge maakt heeft, daar hij zich vernietigde om den zondaren gelijk te worden, en het lam en slachtoffer voor de zonde te zijn.

XII. De zesde schoone hoedanigheid van Johannes den Dooper is, dat hij den standaard der boetedoening heeft opgeheven, die de weg naar den hemel is. Dien hemel kan men met innemen, dan door het geweld, dat men zijnen natuurlijken neigingen aandoet. — Ongelukkig de wereld, die niet weet wat het is zichzelven iets te ontzeggen of zichzelven geweld te doen, met het doel om zijne ziel te redden.

XIH. De zevende voortreffelijkheid in Johannes is, dat hjj de wereld eerst op den werkelijk aanwezigen Heiland gewezen

Sluiten