Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer over hebben voor een dier, waarvan zij dienst of genoegen hebben, dan voor hun naaste. — Heeft men dure plichten omtrent eiken mensch, wie hij ook zij, hoeveel meer omtrent een Christen, met wien wij een deel van het lichaam van Christus uitmaken. Wonderlijk bederf van 't menschelijk hart, waarvoor men bewijzen moet bijbrengen, dat het altijd geoorloofd is goed te doeu!

XI. De enkele wil van Jezus is alvermogend om het leven en de levenskracht aan onze zielen terug te geven. Hij laat eerst de ellende recht uitkomen, om daarna zijne barmhartigheid te beter te doen blijken, en tegelijk die der Farizeërs op te wekken. — Als God de dorre hand van een zondaar wil genezen, heeft hij alleen te gebieden, en dan begint zrj terstond met zich uit te strekken om zich op te heffen in het gebed tot God, en tot den naaste om hem een aalmoes te reiken en hem alle andere hulp, die men hem schuldig is, te bewijzen. — Heer! mijne ziel is voor u als deze hand; bewijs haar dezelfde barmhartigheid!

XII. Niets voert eer tot verblinding en verharding dan de nijd, en als men eens daartoe gekomen is, waartoe is men dan niet bekwaam? — Op een sabbatdag liefde te betoonen is een misdaad; te arbeiden om zijn naaste te dooden is een goed werk. Zoo redeneert een bedorven hart zonder er bij te denken. Menigeen, die zich op de heiligste dagen des jaars aan allerlei zonden overgeeft, zal onverbiddelijk eenen arme veroordeelen, die, bezwaard met een talrijk gezin, door den nood gedwongen wordt op een heiligen feestdag na de godsdienstoefening te arbeiden: zoo bekwaam is een hart, dat God niet liefheeft, zich te verblinden omtrent zichzelven en zich te verharden jegens den naaste.

XIII. Het is eene les der voorzichtigheid en der liefde om blinden en verharden niet te tergen, teneinde hun de gelegenheid tot eene misdaad te benemen. — De godvruchtige wijkt voor de vervolging. Hij gaat in de wereld om er goed te doen, en hij gaat er nit als hij ziet, dat hij geen nut meer doen kan, en dat de

Sluiten