Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op hetgeen de geest van den godsdienst van ons vordert, dan werpt men iu het godsdienstige leven alles door elkander; van alledaagsche en onverschillige daden maakt men godsdienstige handelingen, en omgekeerd. Wat doet men met hetgeen de godsdienst heiligst heeft? Men maakt er eene zaak van gewoonte van, men maakt het dienstbaar aan onze driften en ons eigenbelang, men drjjft er handel meê, men misbruikt het op duizenderlei andere wijzen.

XVII. Deze reis van Jezus schijnt door hem ondernomen te zijn zonder bepaald doel, eu hij aanvaardt haar misschien alleen ter wille van die ééne ziel, die God zijn Vader hem op dien weg zal doen ontmoeten, daar hij de plaats terstond verlaat, nadat hij aan de moeder de genezing van hare dochter heeft toegest aan. Zoo verwonderlijk groot is de liefde van Gods Zoon voor de zielen! Leeren wij daaruit, dat ook een enkele ziel aan een waren herder dierbaar zijn moet eu al zijne zorg waardig is, hoe verachtelijk zij anders ook schijne.

XVIII. Men ziet in deze Kananeesche vrouw het beeld eens zondaars, die levendig getroffen is door de ellende zijner ziel en daarbij waarlijk boetvaardig is. Hij moet beginnen met zich aan de gelegenheid, die hem tot eene aanleiding der zonde werd, te onttrekken, zich tot den Verlosser wenden, op hem zijn gausch vertrouwen vestigen en hem van gauscher harte bidden. — Hoe gepast is dat gebed in den mond eens boetvaardigen! Het is kort, nederig, geloovig, vurig, eerbiedig, verstandig, gegrond op de barmhartigheid Gods alleen, bescheiden, volhardend, terwyl het nochtans Gode niets voorschrijft. — De toekenning van het zoonschap van David aan Jezus door deze vrouw is eene belijdenis van geloof en vertrouwen in den almachtigen Middelaar en eene verloochening van den dienst der valsche goden. — Al wie God door de zonde verloren heeft, moet zich als een slaaf des satans beschouwen. Kan hij in dien staat met te veel aandrang zijne bevrijding begeeren? Kan hij den kreet des gebeds tot den eenigen Verlosser te luid laten klinken?

Sluiten