Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ljjkheid eu onderwerping, ten einde haar door den zondaar te doen liefhebben, die er altijd een afkeer van heeft.

XX. Jezus stelt de wettigheid van zijne rechten ten aanzien van de uitwendige en tijdelijke dingen niet in liet licht, dan in het verborgene eu in den kring zijuer apostelen. De evangeliedienaars moeten hem daarin volgen: zij moeten zich bij de wereldsclie nienscheu niet te veel laten voorstaan op de voorrechten, die aan hun ambt verbonden zijn, terwijl omgekeerd de geloovigen niet te veel moeten spreken van huu christelijke en evangelische vrijheid ; en beiden moeten daarbij wel weten, dat noch het eene noch het andere hen vrijstelt van de verplichtingen, die de maatschappelijke wet huu oplegt. — Pe Zoon van God, de Heer des tempels, die zelf de ware tempel Gods is, kon eigenlijk niet verplicht worden 0111 eene schatting te betalen, die op bevel van God en ten behoeve van den hem afbeeldenden tempel was opgelegd. — Dit soort van protest, door Jezus gedaan op grond van zijn goddelijk Zoonschap, leert ons dat het niet altijd de ij delheid is, die ons beweegt om onze standsvoorrechten te doen gelden, of maatregelen te nemen om die tijdelijk niet te laten gelden onder voorbehoud van ons goed recht. — Petrus scheen bij deze gelegenheid dat goddelijk Zoonschap van Jezus, dat nochtans de Vader zelf hem geopenbaard had, te hebben vergeten: daarom herinnert Jezus hem er aan.

XXT. Het is de plicht der liefde, altijd de gelegenheden om ergernis te geven te voorkomen. — Bewonderen en aanbidden wij de armoede van Jezus, die zelfs geeu vier didrachmen bezit; zijne gehoorzaamheid en zijne nederigheid om ze te betalen, terwijl hij ze niet schuldig is; zijne liefde om den zwakken ergernis te sparen, zelfs door een buitengewoon middel, door een wonder; zgne grootheid bij die vernedering door de schatting te betalen, maar te betalen zooals het Gods Zoon voegt, door eene daad van zijn allesbeheerschend alvermogen. — Hij betaalt voor zich en zijne gemeente, die hier door Petrus vertegenwoordigd wordt, om te toonen, dat er tus-

Sluiten