Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI. 12. Zij moeten er acht op geven, dat een iegelijk, buiten eti beh alve de algemeene roeping en den voor allen gelijken weg der vervulling van de goddelijke geboden, zijn eigen weg en ïoeping heeft, die God hem met behulp der nienschen moet leeren kennen.

13. Zij moeten overtuigd zijn, dat men zich van alle ding in den grond des harten moet losmaken, ten einde niets boven God, boven zijne liefde en zijnen wil te .stellen, en dat het laatste eene verplichting is, die aan alle christenen gemeen en in de algemeene roeping opgesloten is. Alles van stonden aan te verlaten om den armen Jezus in zijne armoede te volgen, is een algemeen voorschrift; maar dit gebod kan in sommige'gevallen ook een heilzaam hulpmiddel zijn ter behoudenis voor hen, die God er toe roept. — Men vindt in den hemel de goederen! die men in de handen der armen in bewaring gesteld heeft, met een rijke, onschatbare winst terug. — Hij, die zich van alles ontdaan heeft wat hij op aarde bezit, verkeert in een toestand, die het hem iicht maakt Jezus te volgen, maar is daardoor nog niet tot de volmaaktheid gekomen.

XXII. 14. Zij, die een wijze van leven te kiezen hebben, moeten overtuigd zijn, dat noch groote goederen, noch schitterende verwachtingen van wereldsche grootheid eenen jongen mensch moeten beletten de stem Gods te volgen, als hij tot de volmaaktheid roept. — Men lijdt veel, als men weifelt tusschen de liefde voor de dingen dezes tijds en de liefde voor zijne zaligheid; men krijgt geen rust, hetzij een goede of kwade ruste, voordat de eene of de andere van die tweederlei liefde gezegevierd en de overwinning behaald heeft. Men bedriegt zich dikwijls als men meent, dat men aan geen ding bijzonder gehecht is. Dan is er een opzettelijke aanleiding noodig om ons op dit punt aan onszelven te ontdekken. — Men is zeer gesteld op het bezit van datgene, dat men niet zonder droefheid kan loslaten. Dat ieder zichzelven naar dezen regel onderzoeke!

XXIII. Jezus laat niets vallen van den eisch zijner heilige gebo-

16

Sluiten