Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latere verhooging. — De eerzucht der ouders voor hunne kinderen doet hen dikwijls de vernedering en het lijden, door Jezus ondergaan, zoowel als hunne verplichting om hem daarin gelijkvormig te worden vergeten. — AVie zou gedacht hebben dat, terwijl onze Heer niet spreekt dan van sterven eu hoe hij al stervende op het kruis een voorwerp van vervloeking zijn zal, een moeder, die hem volgt, van hem iets anders voor hare kinderen vragen kan, dan de genade om dat lijden en dat kruis te deelen? Maar neen, zij blijft staan bij de opstanding en bij het koninkrijk, die op het lijden en op den dood moeten volgen, en vergeet al het overige. Zij heeft maar al te veel navolgers.

XV. De meeste menschen zoeken alleen een goede plaatsing te bekomen, zelfs ten koste van anderen. — Er zijn weinig moeders, die het hoofd niet vervuld hebben met het fortuin van hare kinderen en die daaraan zelfs hare vroomheid niet dienstbaar maken, wanneer zij zich namelijk tot de vromen rekenen. — De eerzucht om zijne kinderen in een kerkelijke betrekking te zien schi]nt de prijselijkste te zijn; immers dan wendt men voor, dat het ons om de heerlijkheid Gods, het heil der Gemeente, de zaligheid der kinderen te doen is. Zij is desniettemin de schuldigste, de gevaarlijkste en noodlottigste van allen.

XVI. Het kan niet anders dan een verkeerd begrepen liefde voor de kinderen, dan een blinde hartstocht voor hun gewaand geluk zijn, die ouders voor hun zonen de kerkelijke bediening boven andere betrekkingen begeeren doet; bezaten zij een helderder geloof en een verstandiger liefde, zij zouden het oog meer vestigen op al de gevaren, die met zulk een bediening verbonden zijn : de verantwoording, verknocht aan zulk een heiligen staat, zoowel als aan de zorg voor het goed en de verzorging der armen, en daartegenover het gevaar om de gemeente door een min stichtelijk leven te ergeren en haar tot aanstoot te zijn. Maar tot zulk een verblinding leidt de onverstandige en dwaze eerzucht van ouders omtrent hunne kinderen. — Er is geen heerlijkheid te wachten vóór

Sluiten