Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. Deze verrader rechtvaardigt Jezus en veroordeelt zichzelven, ilaar Lij hein van niets beschuldigt en zich niet over hem beklaagt, dan zelfs niet, als hij hem aan zyn vijanden overlevert. Hij, die eenige drift in zijn hart voedt, loopt groot gevaar om Jezus, om de waarheid en de kerk bij voorkomende gelegenheid aan hare vijanden over te leveren. — Wanneer men iets van de wereld hoopt, moet men van zichzelven alles kwaads verwachten. Wie met haar onderhandelt en met haar aan het loven en bieden gaai, laat haar daarbij vaak zijn geweten ten pand, indien hij er haar zelfs niet geheel meester over laat worden. — Er is niets, wat men niet van de gierigheid te vreezen heeft, daar zij hier zoover gaat om Jezus voor een zoo geringe koopsom te verkoopen.

XIII. Men laat zelden een misdaad onvoltooid. Ongelukkig hij, die in dien weg komt, doordat hij de eerste kleine beginselen niet heeft wederstaau. — Men is tegenover de wereld maar al te getrouw, men houdt haar doorgaans zijn woord ten koste van alles. Wat heeft God ons toch gedaan, dat hij de eenige is, jegens wien wij ons woord breken ? — De gelegenheden om de zonde te voltooien ontbreken zelden, als men ze zoekt. De duivel is te oplettend om ze niet aan te bieden. — Gave God, dat men evenzoo vurig en even zoo getrouw ware 0111 de gelegenheden te zoeken en aan te grijpen ten einde zich van de zonde los te maken, de verbintenissen, die men met de goddeloozen heeft te verbreken, en allen gevaarlijken omgang vaarwel te zeggen!

XIV. Aanbidden wij de groote armoede van Jezus, die op aarde geen eigen huis bezeten heeft. Wie er alleen op uit is om zich een tehuis te maken, alsof hier zijn vaderland ware, kan 's Heeren discipel niet zijn. De ware discipelen en getrouwe navolgers van zijne armoede volgen den geest huns Meesters na, vinden er hun vreugde in alleen van de Voorzienigheid af te hangen, leven in rust tot den laatsten dag huns levens, zonder te weten waar en hoe de Heer in hunne behoeften voorzien zal, maar verzekerd zijnde dat hy er voor hen aan denkt. Men is ten opzichte van

Sluiten