Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden • Het is met geoorloofd dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is.

VI. En tezamen raad genomen hebbende, kochten zij daarmede den akker des pottebakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen.

VII. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op den huldigen dag. loen is vervuld geworden 'tgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde van den gewaardeerde der kinderen Israels, denwelken zij gewaardeerd hebben, en hebben den zeiven gegeven voor den akker des pottebakkers, volgens hetgeen mij de Heer bevolen heeft.

MII. En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde hem, zeggende-. Zijt gij de koning der Joden ? En Jezus zeide hem : Gij zegt het.

Sluiten