Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des lichaams ontneemt! _ Dat onze verontwaardiging nog meer ontsteke tegen de zonde, dan tegen de Joden, vermits liet onze zonden zijn, die door den mond der Joden moord tegen Jezus roepen en om den dood van Jezus vragen. Maar Gode moet voldoening geschieden, en hij wil alleen verzoend worden door het offer des kruises. —Lijden wij tenminste eenigszins met Jezus, wat wij hem doen lijden. Dat ons vleesch met zijne begeerlijkheden aan het kruis van Jezus worde gehecht. Dat ons hart er nog vaster aan gehecht zij door een oprechte liefde en door een onverbreekbare trouw!

XVII. Tevergeefs werpt de lafhartige rechter op anderen het onrecht, dat hij begaat. God zal hem oordeelen. — Wat een rechter, een overheidspersoon, een man van invloed, aan de onschuld verschuldigd is. dat zijn niet enkel woorden of verontschuldigingen, of bloote getuigenissen, door hem gegeven, maar een werkelijke bescheiming. IJjj, <]je zicli niet met al zijn macht tegen de misdaad en het onrecht verzet, wanneer hij er toe geroepen wordt, is zelf een misdadiger. — De wereld is vol van die lieden, die gunstig gestemd heeten voor het goede, maar het echter nooit toonen; groote ij veraars voor de waarheid, de gerechtigheid, de onschuld, maar op voorwaarde dat het hun niets koste, en dat men hen niet noodzake zich openlijk voor haar te verklaren.

XVIII. Het bloed van Jezus is de zaligheid van den een en de verdoemenis van den ander. — Geen jammeren, waaraan men zich niet blootstelt 0111 zijn hartstochten te voldoen, omdat de hartstocht den geest verblindt en het hart meesleept op een weg, waar het licht en de vrede des Heiligen Geestes niet te vinden zijn. — De zondaar weet niet, w at het in zich heeft, Gode verantwoording te moeten doen van het bloed zijns Zoons. Wanneer de zondaar dit nu al met openlijk uitspreekt, zooals de Joden dit deden, als hij zich aan de zonde overgeeft, zijne zonde zelve spreekt het uit voor hem. — Heer, dat uw bloed op mij valie, maar om mij los te koopen; op mijn hart en mijn lichaam, om ze te reinigen; op mijne gedachten en mijne begeerten, om ze te heiligen; op mijn leven en op mijn daden, om ze u toe te wijden!

Sluiten