Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meermalen gebeurt het, dat de koopman, alvorens goederen op een andere

1 t« te 1-oonen of te verkoopen, een opgave vraagt van den prijs, de voorP Ln vanTn en verkoop, de onkosten van verzending enz. Deze opgave " e™ ,7 ;.m «ener „k.ning, di, den naa.» draagt™

Tnio fTnfo Of gefingeerde rekening. «Fransch: compte sirnulc, Engelscl[ pro-forJ invoice, pro-forrna account-sales; Duitsch: Conto f.nto,

t llening.v« ingekochte goederen, die ,.n <eo—n». '

':Se,C«"«-rr^r:r=

' , uet eetal 100 is in de meeste gevallen de maat, waarin

™r"k"'in:nWh"S.nT"»t..ken.2 •/. cmnmsie.dat opelk.

rr«rvr ~n, r

sovereigns, 1000 doïiars 1 sovereign, \ dollar courtage

7°rzt ^ d-r r st.zTdStr

frJk^uL.. maar * op weinig.

sSswSSaSsssssas

Sluiten