Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 9450,—

Premie 2£ °/o f 259,87 Courtage | #/o » 23,63 Polis » 1|50 ƒ 285,—

O p m e r k i n g. Ter berekening van de premie vervange men

Ma mm cm partij goederen, ter waarde van f 12000 vertelre

wil met inbegrip van de premie, die 2* »/0 hoe groot is dan

teZ7m vlnTe 'gevraagde som bestaat uit ƒ 2* premie en ƒ 97* van de

evenveel malen is ƒ100 begrepen in het te verzekeren bedrag. Derhalve. ƒ12000 : ƒ97* = f* : ƒ100

f* = f 12307^9 .

Opmerking. 2* •/. = A- VolSens § 74 d™ ^ * /o "

't honderd: f 12™"'

2*°/o=A = • 300'-

jL van 't vorige = , 7,50

s. . = • i®

Te verzekeren bedrag = ƒ 12307,69

m s» j.«<»**«». «<»■* «• f20000'

IJ • ««.r «fat Hoe»»! Mr<*>»< <fa mfor»o, «!» ^ «•»«'

deur i °/n in rekening brengt!

2 Premie li °/o

af voor den assuradeur * »

Restorno li #/o over ƒ20000 = ƒ250,-. 184) Op 800 balen koffie is ƒ30000, zijnde de waarde met inbegrip van de ironie, «rato* tege» een premie van 8 ^

deetle ***** « 600 tafa» » 9*°™ Ztl * inTkïlaTZ'

"Torrt™s», i -

d.""„fa 4»k.,d geworden 4» ™.r h.t bedrag, da. » «%,„* v.0, beeld No. 182, vindt uit de evenredigheid:

ƒ21800 : ƒ97 — f x : f 100 Jx -- ƒ22474,23 ig 74).

Er is dus te veel verzekerd voor een bedrag van ƒ30000 ~^4^2g®~

= ƒ7525,77. De restorno hierover bedraagt 3 /0 ï o 4 /o 5" /•mftOO lsTot> 40 top» «ra*, inhoudende 22500 L en verzekerd voor f10000,

is bevonden 2835 L lekkage. Als de gewone lekkage 3 °/0 bedraag , oece moe< door den assuradeur vergoed worden.

Daar de gewone lekkage niet vergoed wordt (« 154), moet zg zoowe

Sluiten