Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b) Als men H«/o «nte in 360 dagen geniet, ontvangt men 1 »/o «> 80 dagen. Derhalve:

ƒ 45/0,—

80 dagen -- 1 #/o — f 45,70 4 dagen = ^ van 't vorige = , 2,29 2 „ = h 'n • = » lïli'

ƒ 49,13.

8 168 Om voor de oplossing der vraagstukken in § 167 een algemeenen regel te vinden, volgt hier de oplossing van het voorgaande voorbeeld:

a) Daar de interesten evenredig z\jn met de kapitalen en de tijden izie § 166), heeft men:

100 X 360 : 4570 X 86 = 4j : x,

4570 X 86 X 4^

x — 100 X 360 '

b) f 100 geeft in 360 dagen f 4$ int.

1 , , 360 , ^ 100

4i_

1 » 1 dag ^ 360 X 100

„ 86 X 4^ 1 . , 86 dagen f g^^O

4570 X 86 X 4^ „ 4570 „ - 86 „ f geo X 10° "

Bij de berekening van den interest gedurende een zeker aantal dagen deelt men dus het product van het kapitaal, het aavta agen en

rentestand door 36000. „««reven

Is de noemer 36000 deelbaar door den rentestand, zooals in het gegev

geval, dan verkrijgt men:

4570 X 86 X 4| _ 4570 X 86 36Ö00 8000

De deeler 8000, zijnde het quotiënt van 36000 en den rentestand 4*,

wordt de standvastige deeler voor 4^°/o genoemd.

Om den interest voor eenige dagen te berekenen, deelt men dus het product van het kapitaal en het gegeven aantal dagen door den stan vastigen deeler, die bij den gegeven rentestand behoort.

Eenvoudige standvastige deelers heeft men o. a.:

Sluiten