Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ 4960,— in 165 d. geeft dezelfde rente als ƒ 818400 in 1 d.

, 5112,50 „ 125 , . , ... 639125 . 1 .

„ 4876,15 . 103 502228 , 1 ,

„ 9375,80 , 42 , , . . » 393792 " 1 '

A. is dus schuldig den interest van ƒ 2353545 in 1 d. a 5 %

ƒ 5000,— in 168 d. geeft dezelfde rente als ƒ 840000 in 1 d.

„ 4817 60 „ 122 „ , . ... 587796 „ 1 ,

„ 8712,20 , 78 „ . . ... 679536 , 1 .

„ 3517,50 „ 72 „ „ . . , 253296 . 1 .

A. heeft dus te goed den interest van ƒ 2360628 in 1 d. u 5 0,o.

De interest, dien A. te goed heeft, zal derhalve gelijk zijn aan den interest van (ƒ2360628-ƒ2353545 =) ƒ7083 in 1 dag a 5%, dus gelijk aan

ƒ7083 : 7200 = ƒ0,98.

Uit het voorgaande leidt men den volgenden regel voor de progressieve

methode af: ,

Bepaal het aantal dagen van af den vervaldag van eiken poot tot aan aendag

der afsluiting en vermenigvuldig elk der gegeven kapitalen met het daarbij behoorend aantal dagen. Plaats de zoo verkregen renteproducten naast de kapitalen, waaruit zij afgeleid zijn en bepaal hun saldo. Leid hieruit, met behulp van den standvastigen decler, de rente af en breng dezein het debet, als het saldo der renteproducten een debetsaldo, in het credit daarentegen als het een creditsaldo is.

De bovenstaande berekening heeft in den handel de gedaante van model VIII, pag. 153. Daarbij is voor de renteproducten gebruik gemaakt van de verkorting, voorkomende in de tweede opmerking van § 181. Verder ïshet saldo dezer producten, voor den vorm, overgebracht naar die zijde, waar hun som het kleinst is. Dit geldt ook voor het kapitaalsaldo.

Opmerking. Het is duidelijk, dat de berekening der renteproducten

hier van dag tot dag kan worden bijgehouden.

§ 192. Komen bij de progressieve methode posten voor, die na den dag der afsluiting vervallen, dan volgt men de bewerking, die in het bijgaande

voorbeeld verklaard wordt.

214) Bepaal naar de progressieve methode het saldo van interest in de

rekening-courant uit voorb. No. 208, § 182.

De voorlaatste post, waarvoor A. gedebiteerd moet worden (ƒ6129,85), vervalt eerst op 4 Jan. 1909, dus 4 dagen na de afsluiting der rekening. Daar hem nu dit bedrag bij de sluiting, dus 4 dagen te vroeg, in rekening gebracht wordt, heeft hij een rentevergoeding te vorderen van ƒ6129,85 in 4 dagen a 4 °/0, waarmede het bedrag der rente, die hij schuldig is, verminderd zou moeten worden. Het hier voorkomende renteproduct 245 is dus negatief en wordt in de practijk met rooden inkt geschreven, ter onderscheiding van de overige (positieve) renteproducten. Het wordt niet, zooals eigenlijk zou moeten geschieden, van de som der overige in dezelfde kolom voorkomende

Sluiten