Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der rekening komen te staan, de interest gevonden wordt, die in 't credit te huis behoort, en dat de renteproducten aan de creditzijde den interest aanwijzen, dio in 't debet gebracht moet worden. Daar A verder nog 180 dagen interest debet is over het bruto-saldo der kapitalen, krijgt het renteproduct, waaruit die interest afgeleid wordt, plaats aan de creditzijde der rekening. Vervolgens bepaalt men het saldo der renteproducten en hieruit het verlangde saldo van interest. Uit het behandelde leidt men den volgenden regel af:

Bepaal eerst het aantal dagen van af den dag, waarop de rekening geopend is, tot aan den vervaldag van eiken post, en vermenigvuldig elk der gegeven kapitalen met liet daarbij bchoorende aantal dagen. De zoo verkregen renteproducten wijeen verschuldigden interest aan, als zij aan de creditzijde voorkomen en omgekeerd. Bepaal vervolgens het bruto-saldo der kapitalen, vermenigvuldig dit met het aantal dagen van af de opening tot de afsluiting der rekening en breng het zoo verkregen renteproduct in het debet, als het genoemde saldo een creditsaldo is en omgekeerd. Zoek vervólgens het saldo der renteproducten en bereken hieruit, met behulp van den standvastigen deeler, den interest, waarvoor de rekening gedébiteerd of gecrediteerd moet worden: gedebiteerd, als het saldo der renteproducten een creditsaldo is, gecrediteerd, als het een debetsaldo is.

De rekening-courant komt verder te staan, zooals in model XIII op pag. 164 is aangewezen. Bij de renteproducten is gebruik gemaakt van de verkortingen, voorkomende in de eerste twee opmerkingen van § 181, terwijl het saldo der renteproducten en ook dat der kapitalen, voor den vorm, overgebracht is naar die zijde, waar hun som het kleinst is.

§ 200. Komen in de rekening-courant posten voor, die na den dag van afsluiting vervallen, dan wordt de regel der vorige paragraaf zonder eenige wijziging toegepast. Dit geldt ook voor het geval, dat de rekening vóór het gebruikelijke tijdstip van afsluiting wordt opgevraagd.

Opmerking. Velen zijn van meening, dat de retrograde methode do voorkeur verdient boven de progressieve, als men dagelijks de berekening der renteproducten wil bijhouden en tevens aan elke aanvraag, om binnenstijds den stand der rekening op te maken, wil voldoen. Die meening schijnt de aanleiding te zijn tot het toenemend gebruik der retrogade methode. Uit § 193 blijkt intusschen, dat in dit geval de progressieve methode even goed bruikbaar is.

§ 201. Verandert de rentestand in den looptijd der rekening en blijft hij in een zelfde periode voor de vorderingen even hoog als voor de schulden, dan beschouwe men de eerste periode afzonderlijk en bepale, met behulp van § 199, het saldo der renteproducten in deze periode. Vervolgens beschouwe men de eerste twee perioden als een geheel, berekene, mede door toepassing van § 199, het productensaldo en vermindere dit met het saldo van de renteproducten der eerste periode. Zoo ga men voort tot aan den dag, waarop de rekening afgesloten en verzonden moet worden, bijv.:

Sluiten