Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9691 Bepaal naar de progressieve methode het saldo van interest voor

de rekening-courant in voorbeeld No. 221 (§ 204).

970) «) Wat is op ultimo Juni de stand der volgende rekening-courant, als de rente tot 10 Maart 6 •>/«. tot 15 Mei 5 »/0 en vervolgens 4 «/„ bedraagt? Zie de noot 2 bjj model V van § 186.

Debet: Credit: A . .,

5 Jan. ƒ4916.80 per 5 Febr. 10 Jan. ƒ9146,50 per 10 April

15 Febr. „ 8786,80 „ 15 April 10 Maart „ 6000,— , 10 Maart 20 April . 3917,20 „ 10 Mei 1 Mei „ 3525,60 „ 1 Mei

16 Mei „5116,50 „ 16 Aug. 15 Juni „ 3918,50 „ 25 Juni ) bi Wat is de stand der rekening, als de afsluitingsdag valt op 15 Juni? 9711 ai Rekening-courant van Thomas Harvey te New-York voor de Heeren

De Wilde & Co te Rotterdam, loopende tot 1 Juli 1908, met rente a 6 ft/0: Debet • Credit:

6 Nov S 5000,-per 6 Nov. 1907 26 Oct. $ 4628,12 per 26 Oct. 1907 18 Jan 4155 12 „ 18 Juli 1908 10 Nov. „ 4689,28 „ 10 Nov. , 5 Feto.; 4483,11 ! 5 Febr. . 27 J«„ , 2364,06 , 27 April 1908 10 Mei „ 4711,36 „ 10 Aug. „ 26 April „ 1713,80 „ 26 Oct. „ Opmerking: De maand worde op 30 dagen gesteld en 1 Juli medegerekend. 6) Wat is het saldo van kapitaal, als de rente tot 31 Dec. 1907 5 #/0.

daarna 6 °/0 bedraagt? *)

972) Rekening-courant van Potharst & Co. te Amsterdam voor den Heer

C. van Stolk te Batavia, loopende tot ultimo December 1908:

' Debet: 1908. Credit: 1908.

5 Jan. ƒ 4500 -per 15 Jan. 1 Jan. f 5000,- per Febr 4 Febr. „ 9000,- „ 4 Maart 15 „ „ 8315,60 „ 15 Maart

1 Maart, 8750,70 „ 15 April 4 Febr. „ 7000,- „ 4 Apri

6 „ „ 6000,- „ 6 Juni 14 „ „ 7500,- „ 29 Mei

2 Mei „ 4120,56 „ 17 Aug. 2 Juli „ 3975,75 „ 16 Juli

25 „ „ 5917,80 „ 25 Nov. 14 „ „ 6000,- „ 14 Jan. 1909

1 Aug. 2000,16 „ 1 Febr. 1909. 15 Sept. „ 1980,91 „ 15 ilaart „ a) Wat is het saldo van interest a 5 °/0? b) Wat is de stand der rekening, als de rente tot ultimo Juni 5 »/o en vervolgens 6 o/0 bedraagt?

9731 Bepaal in de volgende rekening-courant van Reifenstem, Goldauer & Co. te Keulen voor de Heeren C Bernstein & Co. te Amsterdam, loopende tot ultimo December 1908, het saldo van interest a 3 °/0, alsmede het saldo op nieuwe rekening, als de provisie V»/o en de overige onkosten RM 39,60 bedragen. Debet: 10O8. Credit: 1908. Juni 30 JJ.M20345,602) per 30 Juni Juli 10 RM 6453,65 per 10 Juli Z. O. Z. z' °' z'

1) Eindexamens Handelsschool. , ... ,

2) Dit bedrag is het saldo der vorige rekening en komt daarom bij de

berekening der provisie niet in aanmerking (§ 179).

Sluiten