Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1132) Hoeveel Standard-gold verkrijgt men te Londen uit 421,75 oz van 0,974 fijn?

11331 Hoeveel goud van 971,3 deelen fijn kan men te Londen vervaardigen uit 221,204 oz standard-gold?

11341 Als te Amsterdam 3,75 KG gelegeerd goud 3,68625 KG fijn bevat,

van welk gehalte is dan de legeering?

11351 Een partij Sysee-silver 1) wordt uit China te Londen aangevoeld. Als hier het bruto gewicht op 9300 « 1 oz en de hoeveelheid standardsilver op 9998 <ffi 6 oz bepaald wordt, dan vraagt men naar het report.

11361 Van welk gehalte in duizendsten is een partij zilver, die te Londen 6571,5 oz weegt en 6053,48 oz standard-silver oplevert?

1137' Van welk gehalte, volgens de nieuwe noteering, is een partij guU(L die te Londen 4725,5 oz weegt en 4614,75 oz fijn bevat?

1138) Londen zendt 489,25 oz goud naar Amsterdam ten verkoop. Als hier voor de hoeveelheid fijn gevonden wordt 13,553 KG, wat is dan het gehalte volgens de oude noteering ireporti?

c) Waarde dor edele metalen.

§ 254. Uit het voorgaande is gebleken, dat de prijs van goud en zilver in baren gewoonlijk per gewichtseenheid fijn genoteerd wordt. Om in dit geval de waarde van een gegeven hoeveelheid fijn metaal te berekenen, vermenigvuldigt men het aantal gewichtseenheden met den prijs. Evenzoo handelt men, als te Londen de waarde van een gegeven hoeveelheid Standard-metaal gevraagd wordt, daar de prpnoteering te dier plaatse

betrekking heeft op l oz Standard.

Is echter het metaal van een ander gehalte dan dat, waarvoor de prijsopgave geldt, dan moet men de gegeven gewichtshoeveelheid herleiden tot het gehalte, dat bij de noteering behoort. Zoo zal men te Amsterdam steeds berekenen, hoeveel fijn, te Londen hoeveel Standard-metaal een gegeven legeering bevat, en vervolgens tot de bepaling der waarde overgaan.

283) Wat betaalt men te Amsterdam voor 3,75 KG fijn goud a ƒ 1647,50 i Daar ƒ1647,50, volgens § 244, den prijs voorstelt van 1 KG fijn, vindt

men voor 3,75 KG fijn:

3,75 X ƒ1647,50 = ƒ6178,125.

284) Wat is te Parijs de waarde van 4,5 KG fijn goud a\ °/oo prime? Volgens § 246 kost 1 KG fijn fr 3437 + 1 °/00 ™n fr 3437 = fr 3437

+ fr 3,44 = fr 3440,44. Voor 4,5 KG fijn betaalt n.en dus 4,5 X fr 3440,44 = fr 15481,98. Zie verder de opmerking bij voorbeeld No. 286.

ï) Sysee-silver beteekent zuiver zilver. Het bevat gewoonlijk een kleine hoeveelheid goud en heeft gemiddeld een gehalte van 0,985. Zie China in 't «Aanhangsel".

Sluiten