Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermnnting noodig is; kan men bj)v. na 14 dagen over de nieuwe stukken beschikken, dan zal het op £ °/o gesteld kunnen worden.

Muntloon en renteverlies zijn genomen van het bedrag, dat men na aftrek der remedie verkrijgt, omdat dit bedrag aanwjjst, hoeveel de partij uitlevert.

2. Men had al de gegevens in een kettingregel kunnen opnemen. De lezer richte de oplossing op deze wgze in.

3121 Wat is het netto provenu van 1000 Doppelkronen, bruto 7,958 KG, aan de Nederlandsche Bank verkocht a f 1648. als deze inrichting het gehalte der Duitsche gouden munten op 0,899 stelt ?

f x = 7,958 KG bruto KG bruto 1000 = 899 „ fijn , fijn 1 = 1648 gulden

f x = ƒ 11790,19.

Opmerkingen. 1. De Bank koopt vreemde gouden munten bij het gewicht en stelt het gehalte op 0,899 als het wettelijk 0,900, op 0,916 als het wettelijk 0,916 bedraagt. Streng houdt zij zich niet aan dezen regel. Wil zij bepaalde gouden munten lokken, dan verhoogt zij het aangenomen gehalte met \ duizendste. Zie verder § 299.

2. Vergelijkt men de gevonden uitkomst met de vorige, dan blijkt, dat in de gegeven omstandigheden verkoop aan de Nederlandsche Bank voordeeliger is dan vermunting voor eigen rekening. Dit is gewoonlijk het geval, zoodat het ingevoerde goud voor het grootste deel in de kelders der Bank vloeit.

3. Uit voorb. No. 311 vindt men ƒ11,765, uit voorb. No. 312 ƒ11,79 voor den prijs eener Doppelkrone. In de koerslijst voor speciën en munten van denzelfden dag stond dit muntstuk op ƒ 11,75 a ƒ11,85 genoteerd.

§ 297. Vraagstukken.

1241 i Wat is te Amsterdam de reëele waarde van den zilveren dollar, als zilver genoteerd is op ƒ 52 ? Zie § 285.

12421 Wat is het reëele pari tusschen Amsterdam en Parijs, als de prijs van het goud te Parijs pair genoteerd staat? Zie § 246.

1243) Wat zou de prijs van het goud te Amsterdam moeten zijn, opdat de wettelijke en de reëele waarde van den gouden tcillem gelijk waren?

1244) Welke metaalwaarde heeft de Nederlandsche zilveren gulden, als de wettelijke ruimte beneden gewicht en gehalte in rekening gebracht wordt en de prjjs van het zilver ƒ49,50 bedraagt? Zie vraagstuk No. 1200.

12451 Wat is te Parijs de reëele waarde van het zilverstuk van 5 francs, als zilver op fr 89,— genoteerd wordt?

1246) Wat is te Parijs, waar het goud pair staat, de reëele waarde van een sovereign?

12471 Wat is te Parijs de reëele waarde van een sovereign, als men de

Sluiten