Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De koers der munten wordt in den regel gelijktijdig met dien van goud, zilver en banknoten op zoogenoemde koerslysten bekend gemaakt en genoteerd bg het stuk of bij het gewicht iDuitsch: al marco). De eerste wijze van noteering komt meestal in den kleinhandel, de laatste, op enkele uitzonderingen na, in den groothandel voor.

§ 299. Te Amsterdam wordt in den kleinhandel de koers der munten per stuk genoteerd. Zoo vindt men in de koerslijat van speciën en munten in Juni 1908:

Goud.

Oude stukken van f 10 1) . . . f 9,90 a f 10,— „ gerande dukaten . . . . „ 5,75 „ „ 5,85

Engelsche sovereigns 12,05 „ „ 12,15

Stukken van 20 E Mark . . . „ 11,825 , , 11,925

, » 20 francs 9,625 „ , 9,725

Baren goud 1645,— „ „ 1655,— .

Zilver.

Stukken van 5 francs f 2,35 a f 2,40

Baren zilver van 0,900 a 0,300 . . . „ 42,50 „ „ —,—.

In den groothandel, die uitsluitend met de Nederlandsche Bank gedreven wordt, weegt men de stukken en noteert den prijs per KG fijn, terwijl men het gehalte J a 1 °/,0 lager stelt dan het wettelijk voorgeschreven gehalte (zie § 296, voorb. No. 312). Wegingen en gehaltebepalingen, voor de Nederlandsche Bank uitgevoerd, geven de volgende uitkomsten: 2)

1000 Duitsche Doppelkronen [20 EMi) _ „liE?vICHT- gehalte.

2000 „ Kronen (10 „ ) (- 7,930 KG a 7'965 KG; 0,899 . 1000 Engelsche sovereigns . . . . — 7,953 „ „ 7,988 „ ; 0,916. 1000 Fransche louis d'or (20 fr). . . = 6,427 „ ,6,451 , ; 0,900. 1000 Grieksche stukk. van 20 drachmen — 6,443 „ „ 6,445 „ ; 0,8985a0,899. 200 N. Amerik. dubb. eagles (20 $) 3) = 6,670 * „ 6,687 , ; 0,900. 1000 Russischeoudehalveimperialen4) — 6,540 „ ,6,541 „ ; 0,916. 1000 „ (nieuwe) „ , 4) = 6,450 , „ 6,451 , ; 0,900. 750 „ stukken van 10 Jï )

1500 „ „ „ 5 „ 6,442 , „ 6,450 „ ; 0,900.

1) De oude stukken van f 10 werden vóór 1847 als standpenningen gebruikt. Zij hebben een gewicht van 6,729 G en een gehalte van 0,900. Van 1847 tot 1875 kon men ze als negotiepenningen doen aanmunten.

2) Deze uitkomsten gelden voor stukken, die weinig geleden hebben door slijtage. Het is duidelijk, dat alleen zulke stukken gebruikt worden voor den uitvoer naar landen, waar ze niet gangbaar zijn.

3) Alle N. Amerikaansche goudgeld draagt kortweg den naam van eagles.

4) Deze stukken worden gewoonlijk imperialen genoemd.

Sluiten