Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar kan men dan dit muntstuk het voordeeligst koopen bjj een minimumgewicht van 6,54 G?

12881 Een Amsterdamsch bankier zendt 500 eagles, die een gewicht hebben van 8,855 KG, naar Londen ten verkoop en wordt voor £ 1024.13.5 gecrediteerd. Tegen welken koers is verkocht?

12891 De Engelsche Bank koopt 1000 napoleons 120 fr) a 76 s 8* d, 1000 old imperials a 77 s 7$- d en 1000 old Japancse yens a 76 s 4 Wat betaalt zij voor deze partü, als de stukken wichtig zijn ? 1 yen weegt 1-jj G.

1290 Als aan de Londensche markt bar gold genoteerd wordt op 77 s 9* d, wat zou dan de koers moeten zijn van Nederlandsche dukaten, in de onderstelling, dat deze het volle wettelijke gehalte hebben?

12911 Te Londen wordt, voor rekening van Parijs, een partij van 5000 louis d'or, wegende 1036 oz, verkocht it 76 s 3* d. Als voor vracht £ °/0, voor premie van assurantie -j>j °/0 en voor commissie 1 °/0 in rekening gebracht wordt, wat is dan het netto provenu?

1292 Londen koopt voor gemeenschappelijke rekening met Parijs, ieder voor *, een partij Amerikaansche eagles, wegende 67352,125 oz a76s4d, courtage ^ °/o> vracht £ 125, verpakking en kleine onkosten £ 17.8.7. Hoe groot is ieders aandeel in het inkoopsbedrag?

1293' Amsterdam kan louis d'or koopen voor ƒ9,585. Welke goudprijs komt met dezen koers overeen?

12941 Als Frankfort wichtige Oostenrijksche dukaten al marco noteert op HM 9,58, welke goudprijs wordt dan uit dien koers afgeleid? Gehalte van den dukaat 23$ karaat.

12951 Te Parijs is de koers voor sovereigns fr 25,275. Leid hieruit den overeenkomstigen goudprijs af.

1296) Welke zilverprijs is te Londen pari met den koers 3 s ll£ d, die voor het zilverstuk van 5 francs der Latijnsche unie genoteerd wordt?

12971 In Juni 1908, gelijktijdig met den koers in het voorgaande vraagstuk (No. 12961, stond bar silver te Londen genoteerd op 24* d. Verklaar het groote verschil tusschen dezen koers en het antwoord op het voorgaande vraagstuk.

12981 Welke koers voor dukaten wordt te Weenen afgeleid uit de noteering: Fransche louis d'or K ojw 19,05?

12991 In Januari 1908 was te Londen de koers van zilverstukken van 5 francs der Latijnsche unie 3 s 11* d. Welke verhouding tusschen de waarde van goud en zilver wordt hieruit afgeleid?

1300) Gelijktijdig met den koers in het voorgaande vraagstuk (No. 12991 was te Londen de koers van Mexicaansche piasters (gehalte 0,899) 25f d. Welke verhouding tusschen de waarde van goud en zilver wordt hieruit afgeleid?

1301) Verklaar het groote verschil tusschen de antwoorden van de beide laatste vraagstukken.

Sluiten