Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

333) Amsterdam verkoopt 6 October een wissel op Berlijn, groot 9450 R Mark per 3 December, tegen den 3/m koers 58,60 met 4 °/0 disconto. Hoe groot is het verkoopsbedrag ?

Daar de koers 3 maanden na 6 October, dus op 6 Januari 1) en de wissel op 3 December, d. i. 34 dagen vroeger vervalt, zal het wisselbedrag meer waard zijn dan ƒ58,60 per 100 R Mark, en wel zooveel meer als het disconto a 4 °/o in 34 dagen bedraagt. Men verkrijgt dus, als men de tweede oplossing van het voorgaande voorbeeld kiest:

RM 9450 per 6 Jan. a 58,60 = ƒ5537,70 contant bij 34/d disconto a 4 °/0 = „ 20,92 „

RM 9450 per 3 December = ƒ5558,62 contant.

Opmerking. Aan de Amsterdamsche beurs worden wissels dikwijls als volgt verhandeld. Naast den 3/m koers ƒ58,60 komt in de koersljjst de k/z koers ƒ59,20 voor. Het verschil tusschen deze beide koersen is ƒ0,60 en wijst 3 maanden disconto aan; hieruit vindt men voor het disconto per maand ƒ 0,20. Daar nu de wissel 34 dagen vroeger dan de 3/m koers vervalt, is hij ongeveer ƒ0,225 per RM 100 meer waard, zoodat men den koers stelt op ƒ 58,60 -)- ƒ 0,225 = ƒ58,825. 2) Op die wijze zou men verkrijgen :

RM 9450 è, 58,825 = ƒ5558,96.

334) Amsterdam koopt op 15 Juli de volgende wissels op Prankfor tegen den 3/m koers 58,50 met 4 °/n disconto:

RM 14976,25 per 2 Oct.; RM 12000,— per 25 Oct.-, 9000,- „ 12 „ ; , 15489,50 „ 5 Nov.

Hoe groot is het inkoopsbedrag Y

De gegeven 3/m koers vervalt op 15 October, de eerste wissel op 2 October, dus 13 dagen vroeger; de tweede wissel op 12 October, dus 3 dagen vroeger; de derde wissel op 25 October, dus 10 dagen later en de vierde op 5 November, dus 21 dagen later. De waarde der wissels op 15 October wordt derhalve verkregen, als men de eerste twee ieder in 't bijzonder met 13 en 3 dagen rente a 4 °/0 vermeerdert, de laatste twee respectievelijk met 10 en 21 dagen disconto a 4 °/0 vermindert. Maakt men bij deze berekening gebruik van renteproducten (§ 181, opmerkingen 1 en 2), dan komt zij als volgt te staan:

1) De koers vervalt 6 Jan. beteekent: de koers is zonder diseontobcrekening geldig voor wissels, die op 6 Jan. vervallen.

2) De Pranschen noemen zulk een koers: cours tel quel, een uitdrukking,

die ook ten onzent en op Duitsche beursplaatsen voorkomt.

Sluiten