Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ 1000 per 12 Juni k 241,80 . . Kolw 24180,— af 9/d disconto a 4 »/# = ^ •/„ . . 2448

& 1000 per 21 Jnni . . Kojw 24155,82 Courtage £ °/00 . . Ko/w 9,66 Provisie j °/0 . . , 60,89

70,05

Kojw 24225,87.

Opmerkingen. 1. Is de wissel getrokken op 21 Maart of 21 Aprilr te betalen 3/m of 2/m na dato, dan is de bovenstaande berekening juist Staat er echter in den tekst van den wissel: „op 21 Juni a.s. gelieveUEd. te betalen", dan zegt men te Weenen, dat de wissel betaalbaar is op 21 Juni fi.c, en dan wordt, met het oog op het niet toestaan van respijtdagen te Londen, het gevonden aantal disconto-dagen met 3 verminderd.

2. Hoewel de courtage volgens beursusantie te Weenen van de zonder disconto berekende waarde genomen kan worden, berekent men ze naar bankiers usantie, zoowel hier als op de meeste andere plaatsen, van de werkelijke waarde van den wissel Het verschil is trouwens in den regel nauwelijks noemenswaard.

3. De provisie of commissie zou, volgens het vroeger behandelde, bij inkoop genomen moeten worden van het met de onkosten i zegel, briefport, courtage) verhoogde bedrag. Men neemt ze echter meestal van het werkelijke wisselbedrag. Ook hier is het verschil gewoonlijk zeer gering.

4. Courtage en provisie worden dus beide bijna zonder uitzondering genoten van de reëele waarde van den wissel, en wel in percenten van 't honderd of in per mille van 't duizend.

§ 345. Als een plaats geen direct wisselverkeer heeft met een andere plaats, d. w. z. als de eerste geen koers voor wissels op de laatste noteert, dan zal zij zich bij de wisselreductie moeten bedienen öf van de koersen, die een derde plaats op de beide andere noteert, öf van de tusschenkomst dezer derde plaats. Zulk een wisselherleiding heet indirect. De plaats, die haar tusschenkomst verleent, draagt den naam van vreemde plaats of tusschenplaats (Fransch: place etrangère; Engelsch: intermediate place; Duitsch: Mittelplatz.) De indirecte wisselreductie komt ook in toepassing, als een plaats naar een andere wissels remitteert, die op een derde plaats betaalbaar zijn, of als zij zich door de andere wissels op een derde plaats doet remitteeren.

Maakt men alleen gebruik van de koersen eener tusschenplaats, dan komen bij zulk een wisselreductie geen onkosten voor; gebruikt men echter de tusschenkomst van deze plaats, d. w. z. geeft men haar last, om te trekken of te remitteeren, dan gaan daarmee onkosten gepaard, die öf afzonderlijk in rekening gebracht worden, öf in de koersen begrepen zijn.

344) Amsterdam is te Christiania ƒ4936,80 contant schuldig. Volgens overeenkomst moet deze som contant betaald worden in kronen, met behulp

Sluiten