Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 Mei te trekken. Parjjs noteert Lissabon 460 k/z met 6 °/0 disconto, en remitteert het netto provenu van de traite (zonder onkosten) naar Leipzig in een zichtwissel h. 123 k/z. Hoe groot is deze remise?

1416) W eenen verkooptop25 Meil909,voorrekening van Parjjs,.R2425,75 per 15 Juni, R 780,— per 26 Juni en R 2400, per 3 Juli a 254,— ia vixta) met 6 °/0 disconto, | #/0 provisie, £ °/00 courtage en Ko/to 18,14 zegel en kleine onkosten, en remitteert het netto provenu in een wissel op Parijs per 15 Juli è. 95,- <a vista) met 4 °/0 disconto en J °/00 courtage. Hoe groot is deze remise?

1417) We en en kr^gt order, om Ko\w 12000, vervallende 6 weken na •dato, te verdisconteeren en voor het netto provenu een wissel on demand op Londen te koopen. Weenen voert deze order op 21 Maart als volgt uit: de plaatswissel wordt verdisconteerd met 4£ °/0 disconto en Londen on demand gekocht a 241,— met 5 °/0 disconto, f °/00 courtage en £ ö/0 provisie. Hoe groot is de wissel op Londen?

1418) Berl\jn ontvangt Kojw 12900, op Weenen per 18 December met order om ze te verkoopen en voor het netto provenu 3/m papier op Londen te koopen. Berlijn voert deze order op 30 October uit, verkoopt den wissel op Weenen a 84,25 per 2/m met 4 °/0 disconto, £ °/0 provisie en 1 °/0(l courtage, en koopt Londen 3/m a 20,28 per 3/m en £ °/00 courtage. Hoe groot is de wissel op Londen?

1419) Amsterdam geeft 5 Juni aan Londen last, om op Kopenhagen te trekken tot een bedrag van 12720 kronen per 28 Augustus, en het netto provenu te remitteeren in een 2/m wissel op Lissabon. Londen trekt a 18,40 per 3/m met 5£ °/0 disconto, berekent ^ °/o provisie en 1 °/00 courtage en remitteert a 52|^ per 3/m met 4 °/0 disconto en 1 °/00 courtage, a Hoe groot is het netto provenu van de traite op Kopenhagen? b) Hoe groot is de remise op Lissabon?

1420) Frankfort ontvangt op 15 September ten verkoop: fr 3250,— per 10 Oct. op Parijs, Kojw 5700,— per 10 Oct. op Weenen en ƒ 1850, per 15 Oct. op Amsterdam, met order om het netto provenu in Londen k z te remitteeren. De verkoop heeft plaats tegen de k/z koersen: 80,30 en 32 #/o, 86,025 en 4 °/o> 168.10 en 3 °/0, met \ °/o provisie en l°/#0 courtage. Hoe groot is de remise op Londen a 20,34 voor k/z met 1 °/oo courtage?

1421) Amsterdam verkoopt op 2 December 1908, voor rekening van Londen, 715,6 oz goud van 0,985 a ƒ1648, met order om voor het provenu lang papier op Parijs te remitteeren. Amsterdam maakt hierbij gebruik van de volgende wissels in portefeuille: fr 17000,— per 26 Febr., fr 15000 per 28 Febr. en fr 13000 per 16 Maart, en trekt voor de rest op Parijs per 20 Febr. Hoe groot is deze traite? Parijs 2/m 47,60, disconto 4^ °/0,

M Eindexamens Handelsschool.

Sluiten